Privacy Verklaring Koninklijke Harmonie Kunst na Arbeid Veldegem (Versie 24/05/2018)

Als Koninklijke Harmonie Kunst na Arbeid Veldegem (hierna genoemd als KNA) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Koninklijke Harmonie Kunst na Arbeid Veldegem
p/a Stefaan Pysson
Boswegel 7
8210 Veldegem
Mail info@knaveldegem.be
GSM : 0474 520796

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door KNA verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :
– om u als lid, medewerker, sympathisant of sponsor van KNA te registreren.
– om u als lid of medewerker van KNA te kunnen verzekeren tijdens een activiteit van KNA.
– voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan en verwerken :
– Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, emailadres.
– Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum.
– Andere : functie/instrument/anciënniteit als lid van de vereniging, relatie tot de vereniging (sponsor, vrijwillige medewerker, …)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Beeldmateriaal

Foto’s en sfeerbeelden genomen tijdens een activiteit van KNA kunnen gebruikt worden voor de website en de besloten facebookgroep.

Verstrekking aan verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan verwerkers verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzekeren van onze leden en vrijwilligers.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
We kunnen persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

KNA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze verstrekt zijn, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf, of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacy statement

KNA kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.